ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısına Ait İdare Heyeti Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.12.2021
Genel Konsey Tarihi 28.12.2021
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2020 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması,
5 – 2020 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 – İdare Şurası Üyeleri’nin Şirketin 2020 yılı hesap periyodu faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü farklı başka ibra edilmeleri,
7 – İdare Şurası’nın 2020 yılı hesap devri için kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin 27.05.2021 tarih ve 27/807 sayılı kararı yeterince şirketimize verilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan İdare Şurası üyelerine kelam konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceğinin onaya sunulması
9 – Sermaye Piyasası Konseyi’nden ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli müsaade ve onayların alınmış olması kaydı ile Temel Kontratın 4.Maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,
10 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin 25.11.2021 tarih ve 61/1700 sayılı kararıyla onaylanmış olan bedelsiz sermaye artırımına ait II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Bildirisi’nin 6. Hususunun 6. Fıkrası kararı yeterince 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının bir kereye mahsus olmak üzere aşılarak sermayenin 170.000.000 TL’ye yükseltilmesine istinaden Temel Kontratın 6. Unsuru için onaya sunulması
11 – 2020 yılı hesap periyodunda İdare Konseyi üyeleri ve üst seviye yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılında İdare Konseyi üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
12 – 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mucibince İdare Konseyi tarafından 2021 yılı Hesap Devri için bir yıllığına seçilen Bağımsız Kontrol kuruluşu Eren Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)’nin Genel Şuranın onayına sunulması
14 – 2020 yılında Şirketin 3. şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi
15 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde müsaade verilmesi,
16 – 2020 yılı içerisinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17 – Dilek, temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 2020 YILI OLAĞAN GENEL KONSEYİ TOPLANTISINA DAVET.pdf – İlan Metni
EK: 2 2020 GENEL ŞURA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 EK-1 Vekaletname Örnegi 2020.docx.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 EK-2 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu .pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 5 EK-3 Temel Mukavele Tadil Metni.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Konsey Toplantısı, 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan gündem hususlarını görüşüp karara bağlamak üzere, 28.12.2021 Salı günü saat 14:00’de, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980764

BIST

Yazar Aranıyor